Patiëntrechten WGBO

Als u onder medische behandeling staat bij een deskundige, vertrouwt u uw gezondheid aan hem of haar toe. Het kan zijn dat u zich afhankelijk voelt van uw arts of hulpverlener. Het is daarom belangrijk om te weten dat u als patiënt bepaalde rechten en plichten heeft.
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is in 1995 vastgelegd hoe de relatie tussen zorgverlener en patiënt is.
In de WGBO zijn belangrijke punten opgenomen, die voor u als patiënt van belang kunnen zijn.

U heeft recht op informatie. De hulpverlener moet deze in begrijpelijke taal aan u communiceren. U moet ten minste informatie krijgen over uw ziekte of aandoening, de aard van de voorgestelde behandeling, alternatieve behandelmogelijkheden, gevolgen en risico’s en eventuele medicijnen en bijwerkingen.

U mag alleen een behandeling ondergaan met uw toestemming. Voor belangrijke behandelingen wordt uw goedkeuring schriftelijk vastgelegd. Voor minder ingrijpende behandelingen wordt, afgaande op bijvoorbeeld uw gedrag, aangenomen dat u akkoord gaat met de behandeling. Wanneer u niet in staat bent om zelf te beslissen, bijvoorbeeld in acute situaties, mag u zonder uw uitdrukkelijke toestemming behandeld worden.

U heeft altijd het recht om uw eigen medisch dossier in te zien.De zorgverlener is verplicht een medisch dossier bij te houden. Alleen de zorgverlener en u, als patiënt, mogen de informatie inzien indien deze over u zelf gaat. Wanneer u dit wenst kunt u ook een kopie opvragen van uw dossier.

Als patiënt heeft u recht op privacy. Alles wat u met uw specialist deelt is vertrouwelijk, evenals de behandeling.

Wanneer u zelf niet in staat bent om te beslissen over eventuele behandelingen, dan kunt u een vertegenwoordiger aanstellen.
Dit kan officieel, via bijvoorbeeld een kantonrechter, maar u kunt ook zelf een verklaring opstellen. Indien er niets op schrift is vastgelegd wordt door de zorgverlener een naaste gezocht die wil optreden als vertegenwoordiger.

U dient als patiënt uw zorgverlener naar waarheid en zo volledig mogelijk te informeren.
Tevens dient u de adviezen van uw zorgverlener, binnen redelijkheid, zoveel mogelijk op te volgen.

De zorgverlener is niet verplicht om te doen wat de patiënt hem vraagt, maar heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen.
De expertise en eigen overtuiging spelen daarbij een grote rol. Wanneer een behandeling volgens de specialist niet nodig is, is hij niet verplicht deze op de wens van de patiënt uit te voeren.

Indien u niet tevreden bent met de aan u geboden zorg dan kunt u een klacht indienen. Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u vinden bij een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg.

Bovenstaande punten behandelen zeer beknopt de rechten en plichten die bestaan in de relatie tussen
patiënt en zorgverlener. Uitgebreide uitleg over de WGBO kunt u vinden via de Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie
(algemene website)